Logo Logo
Domestos 24h Atlantic Fresh 750 ml
Domestos 24h Atlantic Fresh 750 ml
Cena Kvalitní a levný produkt Domestos 24h Atlantic Fresh 750 ml od výrobce Domestos u nás najdete exkluzivně za 38 Kč.
Popis
  • 38 Kč
Výrobce/Značka Domestos
Nepoužívejte na barevné prádlo, hedvábí, vlnu či jiné jemné tkaniny. P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinkyPokyny pro bezpečné zacházení:P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Návod na použití:Neředěný:Záchodové mísy a toalety: aplikujte pod okraj (cca 80 ml) a nechte působit přes noc pro účinnou likvidaci mikroorganismů a odstranění skvrn. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Neředěný tekutý Domestos 24 H je ideální na čištění toalety, odtoku vany a kuchyňského dřezu. Vhodný je i pro čištění a dezinfekci úklidových pomůcek. Domestos je možné používat v celé domácnosti, a to jak v neředěném stavu, tak ředěný s vodou: Ředěný tekutý Domestos 24 H je možné použít na podlahy, kachličky, umyvadla, pracovní i jiné větší plochy v domácnosti a také pro bělení prádla. P501 Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu. Díky novému "hustějšímu" složení přilne Domestos lépe k povrchu toaletní mísy a omezuje tak množení bakterií i po spláchnutí. Umyvadla: nalijte do odtoku a přepadu a nechte 5 minut působit, poté důkladně propláchněte. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Nebezpečné složky:chlornan sodnýhydroxid sodnýalkyl(dimethyl)aminoxidy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje)cetrimonium-chlorid. Kuchyň/koupelna odtoky: pro dezinfekci a odstranění nepříjemného zápachu nalijte do odtoku a nechte 5 minut působit. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Při každodenním používání chrání celý den před bakteriemi uvolněnými z toalety do ovzduší a zároveň bojuje proti mikrobům v domácnosti. Domestos tekutý čisticí a dezinfekční prostředek je určený k čištění a desinfekci silně znečištěných míst a zejména tam, kde se mohou vyskytovat bakterie nebo plísně. Houbičky a hadříky na nádobí: přidejte 30 ml přípravku Domestos do kbelíku naplněného do poloviny vodou a namočte. Ředěný: (1 víčko = 15 ml)Podlahy a pracovní plochy: přidejte 60 ml přípravku Domestos do 5 l vody. EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). P391 Uniklý produkt seberte. Bezpečnostní upozornění:               NebezpečíStandardní věty o nebezpečnosti:H290 Může být korozivní pro kovy. Bělení prádla: přidejte 20 ml přípravku Domestos do 5 litrů vody a namočte přes noc, poté důkladně vymáchejte. Nepoužívejte neředěný na podlahy. Do septických nádrží přidejte 20 ml. Zabíjí všechny známé druhy bakterií.